Інститут прикладних гуманітарних досліджень

Інститут прикладних гуманітарних досліджень​

Правління Інституту прикладних гуманітарних досліджень

Правління є органом управління Організацією, який створено відповідно до Статуту Інституту, діє в порядку і в межах повноважень, визначених Статутом Інституту та рішеннями Загальних зборів учасників .

Правління складається з п’яти членів (членкинь), які обираються Загальними зборами учасників строком на п’ять років. Одна і та сама особа не може бути обрана членом (членкинею) Правління більше ніж на два строки поспіль. Членом (членкинею) Правління може бути особа, яка відповідає вимогам до члена (членкині) Організації.

Правління здійснює такі ключові повноваження:

– Обрання Голови та заступника Голови Правління і увільнення їх від посади, у порядку передбаченому Статутом Інституту;

– Скликання Загальних зборів учасників;

– Затвердження напрямків діяльності Організації(крім Стратегії та Стратегічного плану діяльності Організації), прийняття(затвердження) програмних документів, внутрішніх актів Організації (порядків, положень, політик, посадових інструкцій тощо); Розгляд та подання на затвердження Загальним зборам учасників Стратегії та Стратегічного плану діяльності Організації;

– Призначення та дострокове припинення повноважень Виконавчого директора;

– Затвердження штатного розпису Організації та надання згоди на розмір винагороди (заробітної плати) штатним працівникам;

– Прийняття рішення про створення допоміжних органів Організації, про заснування засобів масової інформації, про створення, припинення діяльності підприємств, або відокремлених підрозділів(філій та/або представництв) Організації, створених Організацією або з її участю; Затвердження Положення про відокремлені структурні підрозділи Організації; Визначає територію діяльності відокремлених структурних підрозділів;

– Затвердження логотипів, бланків документів, емблем, зразків штампу та печатки Організації та іншої символіки Організації;

-Скасування рішень Дирекції та/або Виконавчого директора Організації, які суперечать цьому Статуту, рішенням Загальних зборів учасників та/або Правління Організації.

– Розгляд будь-яких інших питань діяльності Організації, за винятком тих, що належать до виняткової компетенції Загальних зборів учасників, Дирекції та Виконавчого директора.

Рішенням Загальних зборів учасників Інституту, затверджене Протоколом Позачергового засідання Загальних зборів учасників № 6/10-2019 від 27.12.2019, було обрано п”ять членів Правління, а саме:

  • Шеховцова Ігоря Єгоровича (Голова Правління)
  • Москвич Лідію Миколаївну (Заступник Голови Правління)
  • Жовніра Романа Васильовича
  • Гутника Віталія Володимировича
  • Короткого Тимура Робертовича