Інститут прикладних гуманітарних досліджень

Інститут прикладних гуманітарних досліджень​

Дирекція Інституту прикладних гуманітарних досліджень

Виконавчим органом Організації є Дирекція. До її складу входять Виконавчий директор, головний бухгалтер (бухгалтер), а також за рішенням Виконавчого директора інші штатні працівники(ці) Організації.

Дирекцію очолює Виконавчий директор.

Дирекція має такі повноваження:

-забезпечує виконання рішень, прийнятих Загальними зборами учасників, Контролером-ревізором Організації та Правлінням;

-організовує бухгалтерський облік і звітність Організації;

-здійснює організаційне забезпечення здійснення Правлінням його повноважень; забезпечує підготовку проведення засідань Правління.

-забезпечує належне здійснення закупівель; управління майном, на підставі рішень Загальних зборів учасників та Правління;

-складає річний бюджет Організації та подає його на затвердження Правління;

-веде всю поточну роботу Організації, у тому числі взаємодіє із представниками(цями) публічної влади, громадянського суспільства та міжнародних структур для досягнення статутних цілей Організації;

-формує організаційний комітет Загальних зборів учасників та здійснює підготовку проведення Загальних зборів учасників;

-оприлюднює, на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет Організації, щорічний звіт Правління по виконанню статутних завдань;

– здійснює інші повноваження, покладені на Дирекцію цим Статутом, рішеннями Загальних зборів учасників та/або Правління.