Інститут прикладних гуманітарних досліджень

Інститут прикладних гуманітарних досліджень​

Загальні збори учасників Інституту прикладних гуманітарних досліджень

Вищим керівним органом(вищим органом управління) Організації є Загальні збори учасників.

До виняткової компетенції Загальних зборів учасників Організації належить:

-Прийняття Статуту Організації і внесення змін до нього;

-Обрання членів (членкинь) Правління;

-Обрання та дострокове припинення повноважень Контролера-ревізора Організації;

-Ухвалення рішення про реорганізацію та саморозпуск Організації;

-Прийняття у члени(членкині) та виключення з числа членів(членкинь) Організації;

-Затвердження Кодексу поведінки в Організації;

-Затвердження Стратегії діяльності Організації та Стратегічного плану діяльності Організації;

-Ухвалення рішення про дострокове припинення повноважень всього складу Правління або члена (членкині) Правління, у випадках та порядку , передбачених цим Статутом;

-Заслуховування звітів Правління, Контролера-ревізора в порядку, визначеному цим Статутом;

-Розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність керівних, контролюючих органів та інших органів управління Організації; вжиття заходів щодо відновлення порушених прав членів (членкинь) Організації з боку посадових осіб керівних, контролюючих, виконавчих та інших органів управління (посадових осіб) Організації;

-Скасування рішень Правління, Контролера-ревізора Організації , з підстав та в порядку визначеному цим Статутом;

-Управління та розпорядження майном Організації*.

*Окремі функції щодо управління або розпорядження майном за рішенням Загальних зборів учасників можуть бути покладені на Правління, Дирекцію та/або Виконавчого директора Організації.

Загальні збори учасників збираються за необхідності, в тому числі у випадках, обов’язкових для зібрання та передбачених цим Статутом, але не рідше одного разу на рік. Рішення про скликання засідань Загальних зборів учасників Організації приймається Правлінням (чергових та позачергових), крім випадків передбачених Статуту Інституту.

На вимогу не менше 1/3 від загальної кількості членів (членкинь) Організації, Правління, Контролера-ревізора або Виконавчого директора Організації може бути скликане позачергове засідання Загальних зборів учасників. У випадку надходження вимоги 1/3 членів (членкинь) Організації, Контролера-ревізора або Виконавчого директора, Правління, не пізніше 15 днів з дня надходження вимоги, ухвалює рішення про скликання позачергових Загальних зборів учасників. Якщо вимога членів (членкинь) Організації, Контролера-ревізора або Виконавчого директора Організації про скликання Загальних зборів учасників Правлінням не виконана, ці члени (членкині), Контролер-ревізор або Виконавчий директор Організації мають право самостійно скликати (ухвалити рішення про скликання) Загальні збори учасників.